Image description

HiRez Studios (9/15 - current)

Image description

~ Chinese Pantheon ~

~ Jing Wei ~

~ Sun WuKong ~

~ ChangE  ~

~ ErLangShen ~

~ Ao Kuang ~

~ Xing Tian ~

~ Guan Yu  ~

~ HouYi ~

~ NeZha ~